Over het beroep

Door steeds verder toenemende technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en automatisering in het algemeen, verandert de werkomgeving van actuarissen maar dienen tegelijkertijd nieuwe uitdagingen en mogelijkheden zich aan.

Over het beroep

Ondernemingen en overheden maken in toenemende mate gebruik van de kennis en analytische vaardigheden van actuariële professionals bij het modelleren van mogelijke scenario’s. Door hun wiskundige vaardigheden zijn actuariële professionals in staat financiële risico’s van toekomstige gebeurtenissen te analyseren om daarmee bruikbare strategische adviezen en oplossingen te bieden.

De verschillende rollen van actuarissen

Strategisch adviseur

Actuaris die als adviseur optreedt, met helicopterview, die communicatief sterk is. Een actuaris met visie op de richting(en) die een onderneming of pensioenfonds kan inslaan en de gevolgen die daarbij horen. En die op basis daarvan een gefundeerd strategisch advies kan geven en daarbij rekening houdt met de belangen van alle stakeholders.

Rekenkundig specialist van complexe modellen en technieken

Ontwikkelt complexe modellen, methoden en technieken om premiestelling en technische voorzieningen te toetsen. Verder richt deze rol zich op het maken van requirements, rekenkundige uitwerking en analyses. Ook het valideren van data kan tot de taken behoren. Dit kan ook iemand zijn die asset kennis inzet.

Productontwikkelaar

Opereert met name op 'micro' niveau. Inventariseert de productrisico’s voor klanten, deelnemers en de organisatie. Dit in contrast met een integraal risicomanager.

Integraal risicomanager

Opereert op hooflijnen. Inventariseert, waardeert, managet en evalueert de verschillende risico’s, inclusief de onderlinge verbanden. Rekent zelf minder. Als hij zelf rekent, neemt hij de rol van rekenkundig specialist aan.

Reviewer / onafhankelijk toetsende actuaris

Heeft een helicopterview en is instaat om meerdere actuariële werkvelden aan elkaar te koppelen. Zij of hij werkt vaak afdelingsoverstijgend en vervult een controlerende en toetsende rol, veelal in het kader van de Actuariële Functie.

Certificeerder

Iemand met helicopterview, die meerdere actuariële werkvelden aan elkaar kan koppelen. Controleert en toetst aan relevante wet- en regelgeving.

Actuariële professionals maken financiële risico’s inzichtelijk en bieden strategische adviezen waarmee bedrijven en instellingen kunnen groeien.

In de beroepsprofielen Actuaris AG en Actuarieel Analist AG, zie downloads hieronder, staat zowel het belang van het vak als de verschillende kerntaken en competenties beschreven.