Over het Koninklijk Actuarieel Genootschap

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging voor actuariële professionals. Het AG is als platform de verbindende factor tussen verschillende actuariële disciplines.

Over het Koninklijk Actuarieel Genootschap

Missie

Het AG bevordert de kwaliteit en kernwaarden van haar leden en biedt een kader waarbinnen leden opereren en een platform voor uitwisseling en verdieping van kennis onderling en met derden. 

Visie 

Door ontwikkelingen in de maatschappij en binnen de financiële wereld, veranderen de rol en aandachtsgebieden van actuariële professionals. De druk wordt groter en werkgevers, klanten maar ook stakeholders hebben steeds hogere verwachtingen. Het is de taak van het AG duidelijk te zijn over wat de maatschappij van een actuarieel professional mag verwachten. Daarmee is het van belang dat het AG de professionaliteit van de beroepsgroep (kwaliteitseisen en kernwaarden) bewaakt en laat aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. 

Commissies

De commissies van het AG adviseren het bestuur, gevraagd en ongevraagd, over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die de beroepsgroep, de leden en/of het actuariële werkveld raken.

Kringen

De kringen van de vereniging organiseren netwerkbijeenkomsten rondom actuele en actuariële thema's.