Commissies en werkgroepen

Leden van het AG zijn op veel manieren actief binnen de beroepsvereniging. Binnen de vereniging zijn verschillende vakinhoudelijke commissies en werkgroepen actief. Op deze pagina staat een overzicht van de verschillende commissies en werkgroepen.

Commissies en werkgroepen
Commissies en werkgroepen spelen een belangrijke rol als het gaat om de zichtbaarheid en het maatschappelijk belang van de beroepsgroep en de beroepsvereniging.

Commissies

Commissies geven invulling aan het beleid van het AG. Zij signaleren maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die het actuariële werkveld raken, elk op hun eigen specifieke terrein. Deze ontwikkelingen worden, als daar aanleiding voor is, vertaald naar concrete acties, producten of publicaties.

Daarnaast dragen commissies bij aan het up-to-date houden van de kennis van de beroepsgroep, door het organiseren van kennisbijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld rondetafelbijeenkomsten voor Actuarieel Functiehouders of kennissessies voor certificerend actuarissen.

Werkgroepen

Werkgroepen zijn tijdelijke gremia binnen de verenigingsstructuur. Zij vallen onder commissies of rechtstreeks onder het bestuur en hebben een specifieke, uitvoerende taak. Vaak doen werkgroepen onderzoek naar een bepaald onderwerp.

Een uitzondering op het doorgaans éénmalige karakter van een werkgroep, is de Werkgroep Prognosetafels. Deze werkgroep, die onder de Commissie Sterfte Onderzoek valt en een permanent karakter heeft, modelleert het prognosemodel.