Vertrouwenspersoon

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft naast de bestaande Raad van Vertrouwenspersonen, een externe vertrouwenspersoon aangesteld waar leden van het AG vertrouwelijk terecht kunnen met vragen en/of klachten over integriteit en ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersoon

Wanneer een lid, tijdens een bijeenkomst of vergadering van het AG een onprettig gevoel (ongewenst gedrag) heeft overgehouden na of door contact met een lid, bestuurslid of medewerker van het AG, kan zij of hij terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Dit kan ook als een lid niet goed weet hoe te handelen bij een vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand.

De vertrouwenspersoon luistert en bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn. Per mogelijkheid wordt besproken wat de voor- en nadelen zijn. U bent te allen tijde degene die bepaalt wat er uiteindelijk gebeurt, u heeft met andere woorden de regie. Niets van een gesprek wordt gedeeld met anderen, ook niet als daarom gevraagd wordt. Alle gesprekken zijn en blijven vertrouwelijk.

Alle gesprekken vinden in eerste instantie telefonisch of via Teams plaats. Niets van een gesprek wordt gedeeld met anderen, ook niet als daarom gevraagd wordt. Als het nodig is, dan kan een fysieke afspraak gemaakt worden op het kantoor van de vertrouwenspersoon in Rotterdam of in een coachhuis bij u in de buurt.

Raad van Vertrouwenspersonen

Bij de Raad van Vertrouwenspersonen kunt u terecht wanneer u in uw werk geconfronteerd wordt met een situatie die (mogelijk) conflicteert met de beginselen van de gedragsprincipes en waarmee u niet of moeilijk binnen uw eigen organisatie of de beroepsvereniging AG terecht kunt.

Beleid omgangsvormen

Binnen het AG vinden we een open en veilige werkomgeving belangrijk. Onze gedragsregels geven kaders om te doen wat juist is. Naast integriteit, respect en begrip streven we naar collegialiteit en open communicatie. In het document Beleid omgangsvormen is nader uitgewerkt wat hier onder wordt verstaan.

Klachtenprocedure

Daarnaast kent het AG een klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure hoort bij het Beleid omgangsvormen. Wanneer het niet lukt om ongewenst gedrag op informele wijze te beëindigen, dan is er de formele wijze. De formele werkwijze is beschreven in de Klachtenprocedure omgangsvormen.

Klokkenluidersregeling

Tenslotte kent het AG een klokkenluidersregeling. In deze meldingsregeling wordt uitgelegd hoe op een veilige manier vermoedens van onregelmatigheden, intern en extern, gemeld kunnen worden. Dit is belangrijk omdat deze meldregeling het AG helpt onregelmatigheden te kunnen verhelpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over (ongewenste) omgangsvormen, kunt u contact opnemen met de directeur van het AG. Als het gaat over integriteitszaken, kunt u contact opnemen met de directeur van het AG of de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van het AG is Saskia Overdevest, zij is werkzaam voor het Nederlands Compliance Instituut (NCI). Saskia is bereikbaar via e-mail s.overdevest@compliance-instituut.nl of telefonisch via 06-82284530.