Certificerend actuaris

Een pensioenfonds gebruikt schattingen van een interne actuaris (al dan niet van de partij waaraan het pensioenfonds processen heeft uitbesteed) en/of een adviserend actuaris bij het opstellen van de jaarrekening.

Certificerend actuaris

Deze schattingen betreffen onder andere de technische voorziening, de kostendekkende premie, het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) en de technische analyse. Een interne actuaris of adviserende actuaris kan daarom worden beschouwd als een door het bestuur van het pensioenfonds ingeschakelde deskundige.

Een certificerend actuaris heeft in het kader van de wettelijke certificering van pensioenfondsen specifieke verantwoordelijkheden. Deze zijn voor pensioenfondsen vastgelegd in de Pensioenwet (PW), in de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en in de daarbij horende onderliggende wettelijke regelgeving dan wel aanwijzingen van de toezichthouder DNB.

Werkzaamheden certificerend actuaris

Een certificerend actuaris geeft een onafhankelijk deskundig oordeel over de jaarrekening van een pensioenfonds met inachtneming van de geldende wettelijke eisen. Het oordeel van een certificerend actuaris betreft de technische voorzieningen en andere actuariële waarderingen, significante risico's en de mate waarin alsmede de condities waaronder het pensioenfonds haar pensioenverplichtingen in de toekomst al dan niet kan nakomen. In dat kader dient onder meer de hoogte van de voorzieningen te zijn vastgesteld, de analyse van het resultaat te zijn opgesteld en moeten het actuarieel rapport, de verslagstaten en het jaarverslag van het fonds (in concept) gereed zijn.

Openbaar register certificerende actuarissen

Het openbaar register certificerende actuarissen wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) beheerd door het bureau AG en bevat de naam en het adres van de ingeschreven actuaris. Ga naar het Openbaar register certificerende actuarissen.

Actuarissen die in het Register staan ingeschreven, voldoen aan de eisen zoals vermeld in het Reglement van Orde. Zie ook de Nadere regels inzake het Register onder Downloads onderaan deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Register neemt u contact op met Esther Oostveen (030-6866192).

Pensioenwet (PW)

Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)