Geschiedenis van het AG

Strikt genomen komen meer data dan 7 november 1888 in aanmerking als 'geboortedatum' van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG): de definitieve oprichting in 1889; de oprichting in 1925 van een nieuwe vereniging; en de oprichting van het Actuarieel Genootschap in 1946.

Geschiedenis van het AG

De stelling dat 1888 het geboortejaar is, is echter wel te verdedigen. In dit verband is de juridische vorm, voorlopigheid, naamswijziging, afsplitsing, niet van belang. Wel van belang is, dat de verschillende organisatievormen elkaar om verschillende redenen afwisselden, maar dat daarmee de leden ook naar de nieuwe organisatie overgingen.


Een breuk in de continuïteit, of een afsplitsing waarmee actuarissen onderling om een geboortedatum zouden kunnen wedijveren, heeft zich niet voorgedaan. Met een gerust hart kon het Actuarieel Genootschap dan ook in 1988 het eeuwfeest van de vereniging van actuarissen vieren en in 2013 het 125-jarig bestaan.

Van Vereeniging tot Genootschap

Het ontstaan van het huidige AG is terug te voeren tot woensdag 7 november 1888, toen acht heren in Amsterdam bijeenkwamen voor de (voorlopige) oprichting van de 'Vereeniging van Wiskundige Adviseurs bij Nederlandsche Maat­schappijen van Levensverzekering'. Het initiatief voor de oprich­ting van de Vereeniging, kwam van Martinus Snoer (1830 - 26 Aug. 1895), wiskundig adviseur van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente. Vijf jaar na de eerste vergadering, op 22 december 1893, kreeg de Vereeniging de Koninklijke goedkeuring.


Een belangrijke volgende stap vond plaats in 1925, toen het bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap overwoog om aansluiting te zoeken bij de twee jaar daarvoor opgerichte Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen (N.V.B.L.). De N.V.B.L. had de intentie een overkoepelende vereniging te worden, waarbij de verschillende voorkomende disciplines (de verenigingen van buitendienstambtenaren, wiskundige en geneeskundige adviseurs en afdelingschefs) in een zelfstandige afdeling zouden worden ondergebracht. Uiteindelijk voelden de leden van de Vereeniging voor Verzekeringswetenschap zich hier niet bij op hun gemak. Om die reden besloot de vereniging niet op te gaan in de N.V.B.L. maar als zelfstandige vereniging verder te gaan onder een nieuwe naam, de Vereeniging voor Levensverzekeringswiskunde. Het ‘oude’ lidmaatschap van de leden werd door deze vereniging overgenomen. Ook deze vereniging kreeg Koninklijke goedkeuring.

In de bezettingsjaren was jhr. G.M.M Alting von Geusau voorzitter. De vergaderingen vonden de eerste jaren overdag plaats, avondvergaderingen waren verboden, en werden over het algemeen goed bezocht. Ook de examens werden afgenomen indien de omstandigheden dit toelieten. Vanaf 1944 vonden er geen vergaderingen meer plaats en werden ook examens vanwege de actieve oorlogstoestand niet meer afgenomen.

Tijdens de eerste vergadering na de bevrijding, op 21 november 1945, kondigde het bestuur een statutenwijziging aan om de onafhankelijkheid en het 'zuiver wetenschappelijk karakter' van de vereniging vast te leggen. De ledenvergadering keurde op 18 juni 1946 de nieuwe statuten goed. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de ouderwetse naam van de vereniging te wijzigen in het Actuarieel Genootschap, een naam die beter aansloot op de gangbare terminologie. Hoewel pas een half jaar later de Koninklijke goedkeuring volgde, maakte het Genootschap direct na 18 juni gebruik van de nieuwe naam.

Koninklijk Actuarieel Genootschap

Op vrijdag 24 mei 2013 overhandigde Jan Franssen, Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de oorkonde Predikaat Koninklijk aan toenmalig voorzitter drs. Rajish Sagoenie AAG. Vanaf deze dag is de officiële naam van de vereniging het Koninklijk Actuarieel Genootschap en met als afkorting “het AG”.