Klachtenprocedure

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) behandelt klachten met betrekking tot vermeende schendingen van professioneel handelen door een lid van de beroepsvereniging AG. De richtlijnen voor professioneel handelen zijn beschreven in het Reglement van Orde. Iedere belanghebbende bij een zaak is bevoegd een klacht in te dienen. De wijze van behandeling van klachten is opgenomen in het Reglement voor de Rechtspraak.

Klachtenprocedure

Informatie over de klachtenprocedure

Voordat u een klacht schriftelijk indient, kunt u voor inlichtingen over de procedure contact opnemen met de algemeen directeur van het bureau AG, telefonisch bereikbaar via 030-6866150. Het spreekt voor zich dat het gesprek in vertrouwen plaatsvindt.

Indienen van een klacht

Een klacht wordt kenbaar gemaakt door het indienen van een schriftelijk en ondertekend klaagschrift bij de secretaris van het College van Rechtspraak. U kunt daarbij gebruik maken van het Klachtenformulier (zie Download).


In het klaagschrift dienen te worden vermeld:


  • de naam en het woon- en e-mailadres van klager en het telefoonnummer waarop hij te bereiken is, en, indien van toepassing, de naam, het woon- en e-mailadres en het telefoonnummer van zijn gemachtigde of raadsman;
  • de naam en het kantooradres en, indien bekend, het woon- en e-mailadres van verweerder;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht alsmede de redenen waarom de oplegging van een tuchtrechtelijke maatregel gerechtvaardigd is;
  • de datum waarop het handelen of nalaten van verweerder waarop de klacht betrekking heeft door klager is geconstateerd;
  • de datum waarop of de periode waarin het handelen of nalaten van verweerder waarop de klacht betrekking heeft zich heeft voorgedaan;
  • indien tussen partijen over het onderwerp van de klacht een geschil aanhangig is of is geweest bij de burgerlijke rechter, een arbiter of arbitraal college, bindend adviseur(s) of mediator(s): de stand van zaken in die procedure of de uitspraak waartoe deze heeft geleid.


Voor zover aanwezig moeten alle relevante documenten, die betrekking hebben op de klacht, worden meegestuurd. De klacht moet voorts worden ondertekend.

Afhandeling van een klacht

De secretaris bevestigt klager de ontvangst van het klaagschrift en zendt dit binnen zeven dagen na indiening door aan de beklaagde, de voorzitter van het College en het Bestuur AG. Binnen veertien dagen na indiening van de klacht stelt de voorzitter van het College, het College samen dat de klacht zal behandelen.

Een alternatief voor een formele klacht

Het AG biedt u de mogelijkheid om anoniem relevante informatie van mogelijk niet professioneel handelen van een lid van het AG op te sturen naar het bureau AG, t.a.v. de algemeen directeur AG. Wanneer u anoniem wilt blijven, heeft u per definitie geen formele klacht ingediend. Relevante informatie kan overigens ook betrekking hebben op publiekelijk beschikbare informatie, zoals een gepubliceerd artikel.

Evenals bij een klacht, dient u de vermeende schending van professioneel handelen beknopt te beschrijven en relevante documenten bij te voegen. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken zonder de NAW-gegevens in te vullen. In beginsel zal het bureau u niet nader informeren indien u gebruik maakt van dit alternatief van een formele klacht.