Classificatie van regelgeving

De classificatie geeft de status van de verschillende uitingen weer, wie de uiting heeft uitgevaardigd en in hoeverre leden van het AG verplicht zijn zich aan de uitingen te houden.

Classificatie van regelgeving

Beroepsreglementering, aanwijzingen en leidraden

Het AG maakt gebruik van beroepsreglementering, aanwijzingen en leidraden voor haar leden. Op deze pagina wordt het proces beschreven dat het AG hanteert voor het vaststellen van de classificatie van een uiting.

Uitwerking

Het AG kent verschillende uitingen in de vorm van: Beroepsreglementering; Aanwijzingen; Leidraden; en Overige uitingen. De status van de uitingen varieert op een schaal van “algemeen verbindend” tot “geen status in de beroepsuitoefening”.

Voor elke uiting is de verantwoordelijkheid belegd bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het AG, het bestuur of in het geval van overige uitingen bij de desbetreffende opsteller van de uiting:

 • Notities met een onvoorwaardelijk verplicht karakter kunnen alleen uitgevaardigd worden door de ALV of het bestuur AG op grond van het Reglement van Orde (Beroepsreglementering).
 • Notities met een voorwaardelijk verplicht karakter kunnen alleen uitgevaardigd worden door de ALV of het bestuur AG (Aanwijzingen).
 • Notities die bedoeld zijn ter ondersteuning kunnen worden uitgebracht door de ALV, het bestuur AG, commissies, werkgroepen of internationaal gelieerde organisaties (Leidraden).
 • Alle overige uitingen zijn op persoonlijke titel van (samenwerkende) AG-leden (Overige uitingen).

Procedure vaststellen beroepsreglementering, aanwijzingen en leidraden

In het beleidsdocument Procedure vaststellen beroepsreglementering, aanwijzingen en leidraden (zie Download) wordt het proces beschreven dat het AG hanteert voor het vaststellen van beroepsreglementering, aanwijzingen en leidraden. Het proces voor het vaststellen van gedragsregels, reglementen die betrekking hebben op Permanente Educatie en regels die de vereniging betreffen, vallen buiten de scope van deze procedure.

  Beroeps-reglementering

  Onder de beroepsreglementen van het AG vallen: Verordeningen/wet- en regelgeving, Gedragsregels, Actuariële standaarden en Overige standaarden.

  Aanwijzingen

  Onder aanwijzingen van het AG vallen: Actuarial Alerts en praktijkhandreikingen.

  Leidraden

  Onder Leidraden vallen publicaties die tot stand zijn gekomen onder de verantwoordelijkheid van het AG. Ze zijn niet verplicht en bedoeld ter ondersteuning van de uitoefening van het beroep.

  Overige uitingen

  Onder overige uitingen van het AG vallen: studie- en discussierapporten, ledeninformatie en voorlichtingsmateriaal.