Beroepsreglementering

Onder de beroepsreglementen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap vallen: Verordeningen/wet- en regelgeving, Gedragsregels, Actuariële standaarden en Overige standaarden. De door het bestuur of de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgestelde voorschriften zijn algemeen verbindend voor AG-leden op grond van het Reglement van Orde.

Beroepsreglementering

Verordeningen / wet- en regelgeving

Belangrijkste wetten voor actuarissen en actuarieel analisten AG:

Beleidsregel gedragscode onafhankelijkheid actuariële organisaties


Besluit van 14 januari 2011 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met herverzekerde fondsen (2011)

Gedragsregels

De gedragsregels (reglementen) brengen de normen onder woorden, die naar de heersende opvattingen van de vereniging Koninklijk Actuarieel Genootschap in acht behoren te worden genomen door de leden van de vereniging.