Over het beroep

Door steeds verder toenemende technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en automatisering in het algemeen, verandert de werkomgeving en dienen tegelijkertijd nieuwe uitdagingen en mogelijkheden zich aan.

Over het beroep

Ondernemingen en overheden maken in toenemende mate gebruik van de kennis en analytische vaardigheden van actuariële professionals bij het modelleren van mogelijke scenario’s. Door wiskundige vaardigheden zijn actuariële professionals in staat financiële risico’s van toekomstige gebeurtenissen te analyseren om daarmee bruikbare strategische adviezen en oplossingen te bieden.

Actuariële professionals maken financiële risico’s inzichtelijk en bieden strategische adviezen waarmee bedrijven en instellingen kunnen groeien.

De verschillende rollen van actuariële professionals

Actuariële professionals zetten hun kennis van wiskunde, statistiek en scenario-analyse in om bedrijven te adviseren financiële risico’s te beperken en zorgen ervoor dat bedrijfsmodellen en operationele processen aansluiten en zo flexibel mogelijk zijn.

Strategisch adviseur

Actuaris die als adviseur optreedt, met helicopterview, die communicatief sterk is. Een actuaris met visie op de richting(en) die een onderneming of pensioenfonds kan inslaan en de gevolgen die daarbij horen. En die op basis daarvan een gefundeerd strategisch advies kan geven en daarbij rekening houdt met de belangen van alle stakeholders.

Rekenkundig specialist van complexe modellen en technieken

Ontwikkelt complexe modellen, methoden en technieken om premiestelling en technische voorzieningen te toetsen. Verder richt deze rol zich op het maken van requirements, rekenkundige uitwerking en analyses. Ook het valideren van data kan tot de taken behoren. Dit kan ook iemand zijn die asset kennis inzet.

Productontwikkelaar

Opereert met name op 'micro' niveau. Inventariseert de productrisico’s voor klanten, deelnemers en de organisatie. Dit in contrast met een integraal risicomanager.

Integraal risicomanager

Opereert op hooflijnen. Inventariseert, waardeert, managet en evalueert de verschillende risico’s, inclusief de onderlinge verbanden. Rekent zelf minder. Als hij zelf rekent, neemt hij de rol van rekenkundig specialist aan.

Reviewer / onafhankelijk toetsende actuaris

Iemand met helicopterview, die meerdere actuariële werkvelden aan elkaar kan koppelen en soms afdelingsoverstijgend werkt. Controlerende en toetsende rol, veelal in het kader van de Actuariële Functie.

Certificeerder

Iemand met helicopterview, die meerdere actuariële werkvelden aan elkaar kan koppelen. Controleert en toetst aan relevante wet- en regelgeving.

Downloads