Rondetafelbijeenkomst Actuarieel Functiehouders - AF-rapport

Nieuws •

15 september 2023 organiseerde Commissie Verzekeringen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap een bijeenkomst voor Actuarieel Functiehouders (AF) met als onderwerp het AF-rapport en duurzaamheid.

Rondetafelbijeenkomst Actuarieel Functiehouders - AF-rapport

Er is besproken wat een goed Actuarieel Functie Rapport in moet houden. Hier lijkt geen eenduidig antwoord op te zijn. De volgende aspecten zijn genoemd:


  • Wat is het beoogde publiek van het rapport?
  • Welke rol heeft de AF binnen de organisatie en hoe wordt hier invulling aan gegeven? Omvat dit enkel de wettelijke rol, of zijn er nog andere elementen uit het bredere riskdomein aan toegevoegd? Verschillende partijen hebben deze rol in een beleidsdocument nader uitgewerkt.
  • Er wordt aangegeven dat door het grote aantal verplichte elementen, dat aan bod moet komen, er al snel een zeer lijvig rapport ontstaat wat de leesbaarheid niet ten goede komt. Het opnemen van een goede managementsamenvatting kan de leesbaarheid van het document vergroten.
  • Het AF-rapport dient zelfstandig leesbaar te zijn. Cijfermatige analyses kunnen hierin helpen om de leesbaarheid van het document te vergroten. Het is echter geen doel op zich, aangezien dit in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eerste lijn is.
  • De inhoud van het AF-rapport hangt ook af van de kwaliteit en inhoud van de eerstelijns rapportage. Door het vragen van een gapanalyse kan er meer nadruk bij de eerste lijn worden neergelegd. Dit vergroot de basis waarop de AF dan kan bouwen.
  • Er wordt verschillend omgegaan met de aard van de bevindingen die worden opgenomen in de rapportage. Het opnemen van specifieke bevindingen kan tot gevolg hebben dat deze lijst met bevindingen als limitatief beschouwd wordt en er enkel aandacht wordt besteed aan het wegwerken van deze specifieke punten. Daarmee bestaat het risico dat de rode lijn van de opinie van de AF enigszins verloren kan gaan.

ESG: Environment, Social and Governance

De term duurzaamheidsrisico’s is inmiddels toegevoegd aan de Level 2 Gedelegeerde Verordening. Wat is de rol van de verzekeraar op dit gebied? De meeste verzekeraars lijken het verst te zijn op het gebied van beleggingen (uitsluiten van beleggingen, dialoog aangaan), maar ook op het gebied van acceptatiebeleid en productontwikkeling worden al veel stappen gezet.

Doelen die de verzekeraar zich stelt op het gebied van ESG kunnen botsen met de nutsfunctie van de verzekeraar, aangezien het de verzekerbaarheid kan ondermijnen (op het moment dat de verzekeraar een stringenter acceptatiebeleid gaat voorschrijven).

De AF kan op diverse vlakken betrokken zijn bij ESG. Te denken valt aan het volgende:


  • Bij de prijsstelling en productontwikkeling;
  • Bij het reserveringsbeleid;
  • Bij het beleggingsbeleid.

Ten aanzien van de beoordeling van de pricing, productontwikkeling en reserveringsbeleid ligt er voor de AF een rol om duurzaamheidsrisico’s, maar bijvoorbeeld ook hieruit voortkomende reputatierisico’s, te wegen. Bij het beleggingsbeleid speelt dit ook, maar dit komt dan vooral voor uit hoofde van de rol ter ondersteuning van de risicomanagementfunctie t.b.v. de ORSA en ALM-studies.

De EU heeft met de EU-Taxonomie (een classificatiesysteem van ecologisch duurzame economische activiteiten; ingevoerd per 1-1-2022) en de Transparantieverordening (SFDR; rapportageverplichting ten aanzien van duurzaamheidsrisico’s; stapsgewijze invoer vanaf 1-3-2021) regelgeving ingevoerd. Deze regelgeving lijkt nog beperkt in beeld te zijn bij de deelnemers aan de rondetafelbijeenkomst, daarom is de rol van de AFH hierin nog niet eenduidig. Gezien het groeiende belang zal dit naar de toekomst relevanter worden.