De rol van de certificerend actuaris onder de Wtp

Kennisbank •

De Wtp leidt tot een herziening van het Nederlandse pensioenstelsel. Dit heeft gevolgen voor de rol van de certificerend actuaris. De Werkgroep Actuariële Verklaring* van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) bestudeert de gevolgen.

De rol van de certificerend actuaris onder de Wtp

De wet biedt houvast. De certificerende rol verandert mee met het pensioenstelsel. De toenemende complexiteit leidt tot een blijvende behoefte aan actuariële controles.


De waarmerkend of certificerend actuaris heeft een wettelijke taak, zoals is vastgelegd in onder andere artikel 147 van de Pensioenwet (Pw). In dit artikel is vermeld dat een pensioenfonds staten verstrekt aan De Nederlandsche Bank (DNB), waaronder actuariële staten. De actuariële staten worden gewaarmerkt door een (bevoegd) actuaris en voorzien van een actuarieel verslag inclusief een verklaring van de actuaris, waarin de actuaris bevestigt dat hij of zij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pw. Met het actuarieel verslag wordt het certificeringsrapport bedoeld. Het certificeringsrapport bevat de actuariële verklaring en deze laatste wordt één op één overgenomen in het jaarverslag.

Onder de Pensioenwet, zoals deze vanaf 1 juli 2023 luidt na doorvoeren van de Wet toekomst pensioen (Wtp), blijft deze wettelijke taak voor de certificerend actuaris bestaan.


* Pieter Heesterbeek schreef dit artikel namens de Werkgroep Actuariële Verklaring.


Lees het artikel verder onder Download
.

Over de auteur

drs. Pieter Heesterbeek AAG

is senior risk consultant bij Triple A - Risk Finance.