Rondetafelbijeenkomst Actuarieel Functiehouders - Datakwaliteit

Nieuws •

Vrijdag 23 juni 2023 organiseerde Commissie Verzekeringen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap een bijeenkomst voor Actuarieel Functiehouders (AFH’s) met als onderwerp de rol van de AFH in het licht van datakwaliteit.

Rondetafelbijeenkomst Actuarieel Functiehouders - Datakwaliteit

Dit onderwerp krijgt veel aandacht bij verzekeraars en ook bij DNB staat het al langere tijd hoog op de agenda.

De deelnemers spraken met elkaar over de verschillende verantwoordelijkheden ten aanzien van datakwaliteit binnen hun organisatie. De aanwezigen waren het erover eens dat de verantwoordelijkheid voor datakwaliteit in eerste instantie bij de eerste lijn ligt en dat het aan de AFH is daar een mening over te vormen. De praktijk is vaak dat data binnen een keten wordt gebruikt en dat daardoor de verantwoordelijken binnen de eerste lijn minder vanzelfsprekend zijn. Op het moment dat data door een rapportageketen heengaat, verschuift de verantwoordelijkheid voor datakwaliteit zodra data wordt doorgegeven of wordt bewerkt. Het hebben van een ‘ketenregisseur’ wordt als iets positiefs gezien, omdat daardoor iemand zicht houdt op het rapportageproces en de bijbehorende datastroom en er afstemming plaatsvindt over de keten heen.

De praktijk is vaak dat de data binnen een keten wordt gebruikt en dat daardoor de verantwoordelijken binnen de eerste lijn minder vanzelfsprekend zijn.

De scope die AFH’s hanteren bij hun werkzaamheden verschilt. De minimumscope wordt bepaald door de Solvency II-vereisten, waarbij de nadruk op de technische voorzieningen (inclusief risicomarge) ligt. Bij sommige verzekeraars is de scope breder en beoordeelt de AFH ook de datakwaliteit van de data die gebruikt worden voor de SCR (Solvency Capital Requirement) voor marktrisico’s. Grote verzekeraars hebben een volledig overzicht over de key-datavelden die daaraan ten grondslag liggen en het is aan de eerste lijn om controls in te richten waarmee aangetoond kan worden dat de datakwaliteit in orde is. Wat betreft materialiteit sluit de AFH vaak aan bij de materialiteit van de externe accountant, al zijn er binnen verzekeringsgroepen vaak meerdere materialiteiten voor de verzekeringsgroep en de onderliggende entiteiten.

Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over de opvolging van bevindingen. Vaak is de organisatie het wel eens met een AFH-bevinding ten aanzien van de datakwaliteit, maar spelen er andere prioriteiten en worden databevindingen niet of met vertraging opgelost. De deadline die bij een bevinding hoort, wordt normaal gesproken bepaald door het beleid dat daarvoor is geformuleerd. In overleg met de eerste lijn kan hiervan worden afgeweken omdat het oplossen van bevindingen soms veel kan vragen van de organisatie.

Tot slot is gesproken over externe data. Bij kleinere verzekeraars of specifieke risico’s is het gebruik van externe data in het verslagleggingsproces onvermijdelijk. Soms zijn er geen twijfels bij de kwaliteit van die externe data of is er eigenlijk geen alternatief. In andere gevallen is het oordeel van de AFH over de kwaliteit van deze externe data ook belangrijk. Dit kan complex zijn, zeker wanneer de externe partij gebruikt maakt van een model. De opkomst van AI zal op dit vlak meer gaan vragen van de AFH.

De volgende AFH-bijeenkomst van Commissie Verzekeringen is vrijdag 15 september 2023 met als onderwerp de rol van de AFH ten aanzien van ESG. Mocht u vragen hebben over deze of een daaropvolgende bijeenkomst, neem dan contact op met Niels Bakker of Kees Thiers.