Rondetafelbijeenkomst Actuarieel Functiehouders - Rol AF in het risicomanagementsysteem van een verzekeraar

Nieuws •

De Commissie Verzekeringen organiseert één keer per kwartaal een rondetafelbijeenkomst voor Actuariële Functiehouders (AFH). Tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2024 stond de rol van de AF in het risicomanagementsysteem centraal.

Rondetafelbijeenkomst Actuarieel Functiehouders - Rol AF in het risicomanagementsysteem van een verzekeraar

De Actuariële Functie (AF) speelt een belangrijke rol in het risicomanagementsysteem van een verzekeraar en de specifieke taken staan beschreven in artikel 272 van de Delegated Actsi . De risicomanagementfunctie (RMF), daarentegen, beschouwt risico’s in een bredere context, maar hier is geen nadere rolbeschrijving van beschikbaar.


Binnen grotere verzekeringsmaatschappijen wordt een onderscheid gemaakt tussen de AF en de RMF, waarbij de laatste wordt opgesplitst in financiële en niet-financiële risico's. Volgens Solvency II moeten deze functies apart worden gehouden, waarbij een uitzondering gemaakt kan worden voor kleinere verzekeraars, waar beide functies wel gecombineerd mogen worden. In de praktijk blijkt dat bij kleinere verzekeraars de financiële risico's vaker bij de AF zijn belegd en in dat geval is de Actuariële Functie Houder (AFH) dezelfde persoon als de Risicomanagement Functie Houder (RMFH). Er kan een conflict ontstaan tussen de RMFH en de AFH wanneer hun meningen over een specifiek onderwerp verschillen. In dat geval moet besloten worden of er één advies wordt gegeven of dat per rol een advies wordt gegeven.


De AF draagt bij aan de risicomodellering van kapitaalsvereisten en adviseert over de keuze en toepassing van interne modellen. Dit omvat onder andere het beoordelen van de toepasbaarheid van de standaardformule en de betrokkenheid bij de inrichting en uitvoering van het beleid voor Asset Liability Management (ALM).
Binnen de deelnemersgroep ontstaat enige discussie over de rol van de AF bij ontwikkeling en implementatie van interne modellen. Artikel 44 van de Solvency II Directive specificeert dit, maar brengt met zich mee dat de AF in een dergelijke situatie niet als een puur tweedelijnsfunctie gezien kan worden.


Binnen de ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) heeft de AF een belangrijke rol in het leveren van input voor de risicobeoordeling en het beoordelen van de maatregelen en managementacties in lijn met het kapitaalbeleid. De AF moet daarnaast beoordelen hoe goed het basisscenario is en moet afstemmen met de RMF over de rolverdeling.


Bij de totstandkoming van beleidsstukken is de tweede lijn (waaronder de AF) kaderstellend, terwijl de eerste lijn zorgt voor de concrete invulling van het beleid. Bij kleinere partijen werkt de AF nauwer samen met de eerste lijn.


Hoewel de AF geen formele rol heeft in het kapitaalbeleid, heeft deze in de praktijk wel een rol in het herverzekeringsbeleid en de risk appetite, waaronder het kwantificeren van bepaalde grenzen.


Tot slot draagt de AF bij aan de regie op ALM-studies en formuleert onderzoeksvragen in samenwerking met het bestuur. Ook levert de AF een bijdrage aan het hedging beleid en geeft hij of zij een mening over de uitgangspunten vanuit productkennis.


i Gedelegeerde handelingen zijn niet-wetgevingshandelingen die door de Europese Commissie zijn aangenomen en die dienen om de niet-essentiële onderdelen van de wetgeving te wijzigen of aan te vullen.