Demografische druk neemt toe

Kennisbank •

De verhouding tussen de inactieve en actieve bevolking neemt de komende dertig jaar flink toe. Dit komt door de vergrijzing. Een hoog migratiesaldo heeft een dempend effect op toename van de demografische druk.

Demografische druk neemt toe

een combinatie van een laag kindertal en een hoge levensverwachting kan die druk minder snel oplopen. Een hoog kindertal leidt de komende decennia juist tot een sterkere toename van de demografische druk.


Volgens de meest recente bevolkingsprognose die het CBS in december 2019 heeft gepubliceerd, zal de Nederlandse bevolking de komende dertig jaar met bijna twee miljoen personen groeien, van 17,4 miljoen naar 19,3 miljoen. Het aantal 65-plussers groeit de komende dertig jaar met 1,4 miljoen. Door de stijging van de AOW-leeftijd groeit het aantal AOW’ers minder sterk, namelijk met een miljoen, van 3,1miljoen nu naar 4,1 miljoen in 2050. Hierdoor zal het aandeel AOW’ers in de bevolking toenemen van 18 procent nu naar 21 procent in 2050. De omvang van de potentiële beroepsbevolking (de leeftijdsgroep van 20 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd) neemt minder sterk toe, van 10,5 miljoen nu naar 11,2 miljoen in 2050. Deze groei komt door migratie en door de stijging van de AOW-leeftijd. De verandering in de leeftijdssamenstelling van de bevolking leidt tot een schevere verhouding tussen de omvang van de actieve en niet-actieve leeftijdsgroepen.

Download

Over de auteur

Prof. dr. Paul de Beer

is themaleider veroudering en levensduur bij NIDI-KNAW en is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.