ESG Reporting voor verzekeraars; kunt u het nog volgen?

Kennisbank •
Hans de Witt, Pieter van Dusseldorp, Elisabeth Huige-Van den Loo

De roep naar verduurzaming van de private sector neemt toe. ‘Duurzaamheid’ oftewel ‘Sustainability’, en ‘ESG’ zijn voorbeelden van termen en afkortingen die zich van een relatieve vrije invulling verplaatsen naar een vorm met regels die vanuit de Europese Commissie worden opgelegd aan de lidstaten.

ESG Reporting voor verzekeraars; kunt u het nog volgen?

Naast de regelgeving vanuit Europa zijn het ook de klanten (met name jongeren), werknemers en investeerders die duurzaamheid steeds belangrijker vinden en verwachten dat organisaties hier op een goede manier invulling aan geven. Om de transparantie en vergelijkbaarheid van verzekeraars op financieel gebied te verbeteren, is de stap naar een nieuwe standaard in de vorm van bijvoorbeeld IFRS 17 een logische geweest.

Maar nu de vraag om meer transparantie en vergelijkbaarheid op het gebied van duurzaamheid toeneemt, ontstaat de behoefte aan een nieuwe set van standaarden om dit te bewerkstelligen.

Zulke standaarden moeten een basisset van maatstaven bevatten waarmee Environmental, Social en Governance (ESG) gerelateerde indicatoren kunnen worden gemeten.

 

Voor organisaties, waaronder verzekeraars, is het stellen van doelen vaak alleen effectief als dit gemeten wordt: ‘what gets measured gets managed’. Naast het verduurzamen van de eigen activiteiten hebben verzekeraars een cruciale rol bij het verduurzamen van de maatschappij: als verstrekkers van kapitaal (beleggingen), maar ook als verstrekkers van verzekeringsproducten. Verzekeraars kunnen hun invloed gebruiken om verduurzaming te realiseren. Dit wordt ook opgemerkt vanuit de Europese Unie (EU) als ook door EIOPA, en zal leiden tot een verder veranderend rapportagelandschap.

 

In dit artikel wordt het ESG-rapportagelandschap toegelicht dat relevant is voor de verzekeringssector. Hierbij komen de volgende (bestaande en toekomstige) standaarden aanbod:

 

1          De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

2          Non-Financial Reporting Directive (NFRD)

3          Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

4          EU-taxonomie

 

De download van figuur 1 staat onderaan het artikel

Figuur 1: Overzicht van ESG-rapportagestandaarden en -richtlijnen en tijdslijnen

 

Overzicht ESG-rapportages

De afgelopen jaren heeft het aantal verschillende richtlijnen voor ESG- rapportage een vlucht genomen, waaronder vrijwillige standaarden (SASB, TCFD, GRI, etc.), rapportagekaders en nationale wetgeving.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste rapportagestandaarden en andere initiatieven die nu al van toepassing zijn voor verzekeraars en die eraan gaan komen. Deze informatie kan in samenhang gelezen worden met de tijdslijnen zoals geschetst in figuur 1.

 

1      SFDR 

2      CSRD

3      EU-taxnomie

 

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) heeft als doel om duurzaam beleggen te stimuleren, door klanten van financiële marktdeelnemers en financieel adviseurs meer inzicht te geven in de duurzaamheid van beleggingen. Daarnaast moet dit zorgen voor meer vergelijkbaarheid tussen, en minder greenwashing van, financiële producten De SFDR verplicht financiële instellingen te rapporteren over de mate waarin hun beleggingen in lijn zijn met de EU-taxonomie.

 

Vereisten

De SFDR bevat verschillende openbaarmakingsvereisten die moeten worden gepubliceerd:

-       Op de website van de organisatie

-       In precontractuele openbaarmakingen

-       In periodieke rapportages, bijvoorbeeld het jaarverslag

 

Voor wie

-       Banken

-       Beleggingsondernemingen (inclusief asset managers van verzekeraars)

-       Pensioenfondsen

-       Vermogensbeheerders

-       Levensverzekeraars (voor zover zij verzekering-gerelateerde beleggingsproducten aanbieden)

 

Status: thans van toepassing

 

2      NFRD

De Non-Financial Reporting Directive (NFRD) is gericht op het verbeteren van de consistentie en vergelijkbaarheid van niet-financiële informatie die in de hele Europese Unie wordt geopenbaard. Het gaat hierbij om informatie over het bedrijfsmodel, de ontwikkelingen in de waarde- keten en de toekomstbestendigheid van de bedrijfsprestaties. Aspecten van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen maken hier onderdeel van uit.

 

Vereisten

In het management rapport moet een niet-financiële verklaring worden opgenomen met informatie die nodig is om inzicht te krijgen in de ontwikkeling, prestaties, positie en impact van de activiteiten van de organisatie, die ten minste betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

-       Milieu

-       Sociale- en personeelszaken

-       Respect voor mensenrechten

-       Anti-corruptie en omkoping

 

Voor de eerder genoemde onderwerpen dient in de niet-financiële verklaring het volgende te worden opgenomen:

-       Een korte beschrijving van het businessmodel

-       Een beschrijving van het gevoerde beleid met betrekking tot de bovengenoemde zaken, inclusief due diligence-processen

-       Het resultaat van het bovengenoemde beleid

-       De belangrijkste risico's met betrekking tot de bovengenoemde zaken, inclusief waar relevant en evenredig, de zakelijke relaties, producten of diensten die waarschijnlijk nadelige gevolgen zullen hebben en hoe die risico's worden beheerd

-       Voor de instelling relevante niet-financiële prestatie- indicatoren

 

Voor organisaties van openbaar belang die moederonderneming zijn van een grote groep die het criterium van het gemiddeld aantal werknemers overschrijdt, wordt de informatie opgenomen in het geconsolideerde managementrapport.

 

De verwachting is dat organisaties tot 2023 onder de NFRD moeten rapporteren, aangezien de CSRD per 2023(1) van toepassing wordt en de NFRD vervangt.

 

Voor wie

-       Beursgenoteerde ondernemingen

-       Organisaties van openbaar belang met meer dan 500 FTE’s

 

Status: thans van toepassing

 

 

3      CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zorgt ervoor dat een grote groep organisaties verplicht zal moeten rapporteren over duurzaamheidsbeleid en –prestatie, alsmede om deze informatie te laten toetsen door een accountant.

 

Vereisten

Vereisten hebben betrekking op kwalitatieve, kwantitatieve, toekomstgerichte, retrospectieve informatie over korte, middellange & lange termijnen:

-       Rapportage over zowel hoe duurzaamheidskwesties het bedrijf beïnvloeden als de externe impact van de activiteiten van het bedrijf op mens en milieu (ook wel de dubbele materialiteitslens genoemd)

-       Informatie over de waardeketen van het bedrijf, inclusief de eigen activiteiten, producten en diensten, zakelijke relaties en toeleveringsketen van het bedrijf

-       EU-taxonomie gerelateerde openbaarmakingen

 

Voor wie

Alle beursgenoteerde ondernemingen en ondernemingen die aan 2 van de 3 criteria voldoen:

-       Balanstotaal: > EUR 20M

-       Netto-inkomsten: > EUR 40M

-       Gemiddeld 250 medewerkers tijdens het boekjaar (FY)

 

Status: van toepassing vanaf boekjaar 2023

 

4      EU-taxnomie

Via de EU-taxonomie(2) tracht de EU de rapportage over de omvang van de duurzame activiteiten op een consistente wijze zichtbaar te maken. De taxonomieverordening stelt zes milieudoelstellingen vast:

1.     Beperking van klimaatverandering (climate mitigation)

2.     Aanpassing aan klimaatverandering (climate adaptation)

3.     Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen

4.     De transitie naar een circulaire economie

5.     Preventie en bestrijding van vervuiling

6.     De bescherming en het herstel van biodiversiteit en ecosystemen

 

Op dit moment zijn de ecologische duurzame activiteiten in kaart gebracht voor milieudoelstellingen 1 en 2. De activiteiten die gekoppeld kunnen worden aan de overige hierboven benoemde milieudoelstellingen zullen naar verwachting dit jaar worden gepubliceerd.

 

Vereisten

KPI’s voor verzekeraars:

1.     Financieringen/beleggingen in activiteiten die vanuit de EU-taxonomie als ‘groen’ worden ervaren, als percentage ten opzichte van totale activiteiten(3)

2.     Omvang (premie) eigen activiteiten die als ‘groen’ zijn aan te merken, ten opzichte van de totale omvang aan activiteiten

 

Voor wie

-       Beursgenoteerde ondernemingen

-       Organisaties van openbaar belang met meer dan 500 FTE’s

 

Status: thans van toepassing voor doelstelling 1 en 2

 

 

Conclusie

ESG-rapportagestandaarden en -richtlijnen zijn de afgelopen tijd onder hoge druk ontstaan, ook als je het vergelijkt met de invoering van bijvoorbeeld Solvency II. Veel is dan ook nog niet bekend. Het is voor alle verzekeraars die hiermee te maken hebben pionieren om de juiste interpretatie te geven aan de vereisten en deze op een juiste wijze vast te leggen, mede door gebrek aan market practice. Echter de intentie achter ESG rapportage standaarden en –richtlijnen is helder: meer transparantie over hoe ‘groen’ producten en organisaties zijn geeft elke stakeholder een betere positie om gewogen keuzes te maken en gaat ‘greenwashing’ tegen. Verzekeraars spelen dan ook een sleutelrol in de strijd tegen klimaatverandering en dienen deze verantwoordelijkheid met verve op te pakken. Dit alles in het licht van behoud van een leefbare wereld en de tijd begint te dringen om het tij te kunnen keren. ■

 

Bronnen

1          – De Europese Commissie stelt een transpositie voor van de CSRD in de nationale wetgeving van de lidstaten op uiterlijk 1 december 2022, zodat de wijzigingen van toepassing zijn op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023.

 

2          – Meer info: EU taxonomy for sustainable activities | European Commission (europa.eu)

 

3          – Voor organisaties waarvoor de EU-taxonomie niet geldt, mogen schattingen worden gemaakt rondom de mate van groene activiteiten. Bijvoorbeeld als je buiten de EU belegt, of als je in een onderneming zit waar de EU-taxonomie niet van toepassing is.